Lierfløyta

Alle de 7 tomtene som det ble lagt til rette for i første utbyggingstrinn ved Lierfløyta (reguleringsplan 201007 Lierfløyta boligområde) er nå solgt. Pr september 2016 er 6 av tomtene er ferdig bebygd eller under bygging. Tomteområdet ligger med utsikt over vannet Lierfløyta, i umiddelbar tilknytning til Liermoen Flerbruksområde, ca 6,5 km sør for Kongsvinger by. Liermoen flerbruksområde er et av de mest populære friluftsområdene i Kongsvinger, med unike muligheter for golf, trimturer, langrenn, fiske og bading.13.september 2016 ga planutvalget i Kongsvinger kommune oss  klarsignal for å gå i gang med regulering for  flere boliger i området. Planprosessen vil starte opp høsten 2016, og forhåpentligvis vil nye tomter ligge klare for salg på forsommeren 2017. Arkitektlaget har laget en mulighets-skisse over hvordan et utvidelse av boligområdet kan skje. Den finner du til høyre på siden. Vi understreker at dette kun er en foreløpig skisse, og at det sannsynligvis vil komme endringer i utformingen underveis i planprosessen.

Dersom du syns dette ser interessant ut anbefaler vi at du kontakter oss på tlf 92 66 11 38 eller anne.delphin@liergaard.no for å bli oppført på interessentlisten. Da sender vi deg informasjon fortløpende i prosjektet!

Kommunen har stilt krav om full konsekvensutredning av reguleringsplanen. Sammen med varsel om oppstart vi det derfor bli utarbeidet et planprogram, som skal beskrive hvilke temaer og forhold som skal utredes. Varsel om oppstart med planprogram vil bli sendt på høring til alle naboer, offentlige instanser og interessegrupper. Utkast til konsekvensutredning og reguleringsplan vil deretter bli utarbeidet på bakgrunn av dette og sendt på ny høringsrunde senere i prosessen. Vi ønsker en god dialog med alle berørte slik at vi kan finne frem til en best mulig utforming av området.