Lierfløyta 2

Reguleringsplanen for Lierfløyta 2 er godkjent av planutvalget i Kongsvinger kommune!

Den 7. mai ble reguleringsplanen for Lierfløyta 2 behandlet og enstemmig vedtatt av planutvalget i Kongsvinger kommune! Nå gjenstår bare den endelige formelle godkjenningen i kommunestyret før planene om en utvidelse av boligfeltet ved Lierfløyta kan realiseres. Kommunestyret vil trolig sluttbehandle planen i sitt møte 23. mai.

Planen har vært ute til høring i vinter, og gjennom høringsprosessen ble det fremmet innsigelse til planen fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens Vegvesen. Disse innsigelsene er nå trukket og planutvalget har enstemmig godkjent planen. Dersom kommunestyret også godkjenner planen, har vi håp om å komme i gang med salg av tomter i løpet av høsten 2019. Fortsatt gjenstår noen avklaringer knyttet til bl.a. avløpsrensing og drikkevann for området. Så snart dette er avklart og alle brikkene er på plass vil vi legge tomtene ut for salg.

Å bygge bolig innebærer en spennende men krevende planleggingsprosess. For dere som går med tanker om å bygge bolig i dette området er tiden kanskje inne nå for å begynne å se nærmere på valg av type tomt, hustype og orientere seg blant leverandører i markedet. Ved Lierfløyta står husbygger helt fritt til å velge boligleverandør og hustype selv. De begrensningene som gjelder for utforming av boliger går frem av reguleringsbestemmelsene.

Se gjerne nærmere på planbestemmelsene, plankartet og reguleringsplanen til høyre på siden. Tomtene er ikke merket opp i terrenget ennå, men det er allikevel mulig å gå seg en tur i området og ta en titt! Husk å respektere naboer ved ferdsel i området.

Lierfløyta boligområde ligger ca 6,5 km sør for Kongsvinger by, i umiddelbar tilknytning til Liermoen flerbruksområde. I disse idylliske omgivelsene, som er et av de mest brukte friluftsområdene for Kongsvinger by, finner du 18-hulls golfbane, flotte turstier, lysløype med kunstsnøanlegg, skiarena, flerbrukshus og en herlig liten badeplass.

Etter at de første 7 tomtene I Bergimellomvegen var sluttsolgt i 2015 har vi hatt flere henvendelser fra interesserte som ønsker seg tomt i dette flotte området. Etter innledende samtaler med Kongsvinger Kommune ble det varslet oppstart av et reguleringsarbeid våren 2017, med sikte på å legge til rette for flere tomter. Forslag til reguleringsplan er ferdig utarbeidet, og var ute til offentlig ettersyn i perioden 6. februar til 20. mars 2018.

Reguleringsplanen for Lierfløyta 2 omfatter 20 eneboligtomter som vil ligge i lia bak de 7 nye boligene i Bergimellomvegen, se reguleringskart til høyre på siden. Tomtene vil få en egen ny adkomstveg som tar av fra Snarevegen ca 150 m forbi Bergimellomvegen. Tomtene vil ligge vestvendt med utsikt over Lierfløyta og golfbanen. Tomtene varierer i størrelse fra ca 1200 til ca 3000 m2. De fleste tomtene ligger i skrånende terreng, med god høyde og utsyn over vannet om de vakre omgivelsene. Tomtene blir levert med veg, strøm, vann og avløp til tomtegrensen.

Dersom du syns dette høres interessant ut anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å bli satt på interessentlisten, så holder vi deg oppdatert underveis i prosjektet! Send gjerne e-post til anne.delphin@liergaard.no eller ring oss på 92661138.