Skogbruk

Skogbruk er den største og viktigste næringen ved Lier gård. Også historisk har skogbruket utgjort den største delen av næringsgrunnlaget. Eiendommens totalareal er på ca 93 000 daa hvorav ca 73.000 daa er produktiv skog. Skogen er i hovedsak delt i to større enheter. Den ene delen, bestående av Lier skog samt Jarald og Fulu Skog, strekker seg sammenhengende vestover fra gården og videre inn i Sør-Odal kommune. Den andre delen, Øier og Fensjø skog, ligger på Brandval Finnskog, øst i Kongsvinger kommune.

Skogbruket drives etter miljøstandarden til Levende Skog og tømmeret fra Lier Gård blir miljøsertifisert gjennom tømmerkjøpernes miljøsyringssystemer. Det inngås egen miljøavtale ved omsetning av tømmer, som stiller bestemte miljøkrav til vår skogsdrift. 5 % av det produktive skogareal er avsatt til bevaringsverdige områder (såkalt BVO) i tråd med næringens miljøkrav. Det er utarbeidet egen landskapsplan for eiendommen i tråd med krav i miljøstandard.

Omlag 60 % av total tilvekst avvirkes årlig, alt vesentlig maskinelt, og en stor andel er tynning. Tømmeret leveres til trelast- og treforedlingsindustri i Norge og Sverige. I tillegg leveres bjørk til vedproduksjon, både i egen virksomhet, til andre vedprodusenter og til private.

Alt avvirket areal forynges snarest mulig etter hogst enten ved planting eller tilrettelagt naturlig foryngelse. Det plantes årlig mellom 5-30 000 planter av gran. Naturlig foryngelse etableres ved hjelp av mange metoder, herunder ved hjelp av frøtrestillinger, markberedning, skjermhogst, kanthogst og småflatehogst.  Årlig areale med ungskogpleie og forhåndsrydding varierer fra år til år, men har for de siste årene ligget på et gjennomsnitt på ca. 2000 daa/år.

På eiendommen ligger Nygårdsmyrene naturreservat, som ble etablert som et reservat for våtmarksfugl i 1981. Det forhandles for tiden med myndighetene om en betydelig utvidelse av naturreservatet gjennom ordningen med frivillig vern.