Skogbruk

Skogbruk er den største og viktigste næringen ved Lier gård. Også historisk har skogbruket utgjort den største delen av næringsgrunnlaget.

Eiendommens totalareal er på ca 93 000 daa hvorav ca 73 000 daa er produktiv skog. Skogen er i hovedsak delt i to større enheter. Den ene delen, bestående av Lier skog samt Jarald og Fulu Skog, strekker seg sammenhengende vestover fra gården og videre inn i Sør-Odal kommune. Den andre delen, Øier og Fensjø skog, ligger på Brandval Finnskog, øst i Kongsvinger kommune.

Skogbruket drives etter gjeldende Norsk PEFC Skogstandard som skal sikre et bærekraftig skogbruk. Tømmeret fra Lier Gård er miljøsertifisert gjennom tømmerkjøpers miljøstyringssystem ved at det inngås miljøavtale ved omsetning av tømmer som stiller bestemte miljøkrav iht. PEFC standarden. 5% av det produktive skogareal er avsatt til bevaringsverdige områder (såkalt BVO) og det er et er utarbeidet egen landskapsplan for eiendommen, alt i tråd med krav i PEFC standarden.

Omlag 60% av total tilvekst avvirkes årlig, alt vesentlig maskinelt, og en stor andel er tynning. Tømmeret leveres til trelast- og treforedlingsindustri i Norge og Sverige. I tillegg leveres en del bjørk videre til egen vedproduksjon, til andre produsenter og til private.

Alt avvirket areal forynges snarest mulig etter hogst enten ved planting eller tilrettelagt naturlig foryngelse. Det plantes årlig mellom 5-30 000 planter av gran. Naturlig foryngelse etableres ved hjelp av mange metoder, herunder ved hjelp av frøtrestillinger, markberedning, skjermhogst, kanthogst og småflatehogst. Årlig areale med ungskogpleie og forhåndsrydding varierer fra år til år, men har for de siste årene ligget på et gjennomsnitt på ca. 2000 daa/år.

På eiendommen finner du også 1 650 dekar av Nygårdsmyrene naturreservat på totalt 4 436 dekar. Dette ble utvidet gjennom frivillig vern i 2016. Formålet med vernet er å bevare et våtmarksområde med dets vegetasjon, karakteristiske fugleliv og annet dyreliv, samt ulike typer gammel barskog som har innslag av myr og sumpskog og som har særskilt betydning for biologisk mangfold.